Dodałeś(aś) produkt do koszyka

NIEBIESKA KREDKA 1 nazywam - rozumiem – wyrażam


gtant

„Projekt grantowy Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki”, RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17

Tytuł projektu: „NIEBIESKA KREDKA 1 nazywam - rozumiem – wyrażam”

Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 r. do 31.01.2020 r.

Projekt skierowany jest do społeczności Miasta Bydgoszczy objętej LSR. Proponujemy intensywne działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takim jak: klub młodzieżowy. Celem głównym jest wsparcie w zakresie włączenia społecznego oraz podniesienie poziomu aktywności społecznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w tym z autyzmem i zespołem Aspergera z terenu LSR (od 6/7 lat do 18 roku życia, lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, 15 osób) do 31.01.2020r.

Działania terapeutyczne mają na celu:
- wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem
- kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych
- wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań
- zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.

W ramach podejmowanych działań zakładamy realizację kompetencji kluczowych:
- kompetencje społeczne i obywatelskie
- uczenia się
- świadomość i ekspresja kulturalna.

Proponujemy intensywne zajęcia terapeutyczne w oparciu o formę niedyrektywną gdzie metody pracy dostosowane będą do potrzeb konkretnych dzieci i młodzieży tak aby zapewnić im maksymalny komfort i poczucie bezpieczeństwa, to przynosi najlepsze i trwałe rezultaty. Zajęcia prowadzone będą w grupach 5-osobowych w godzinach popołudniowych.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 47 814,59

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 45 423,59

dofinansowane z unii europejskiej
Serwis wykorzystuje pliki cookies Więcej informacji. Akceptuję